top of page

PRIVACYVERKLARING

Partycentrum Bowling Valkenswaard respecteert uw persoonsgegevens en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die aan ons wordt verstrekt of die wij anderszins verkrijgen, vertrouwelijk wordt behandeld. Bij persoonsgegevens gaat het om alle informatie over een persoon. Ook gegevens die indirect iets over iemand zeggen, zijn persoonsgegevens. Met het onderstaande wordt uitvoering gegeven aan de in de AVG neergelegde informatieplicht aan de betrokkene(n) wiens persoonsgegevens Partycentrum Bowling Valkenswaard verwerkt.

Verwerkingsverantwoordelijke en communicatie

Partycentrum Bowling Valkenswaard verwerkt persoonsgegevens om diensten aan te kunnen bieden, dienstverlening te kunnen verbeteren en om persoonlijk met u als betrokkene te kunnen communiceren. Voor evaluatie van onze dienstverlening schakelt Partycentrum Bowling Valkenswaard Partycentrum veelal een derde partij in. U als betrokkene maakt zelf de keuze hieraan deel te nemen en daarvoor persoonsgegevens achter te laten.

Doel verwerking persoonsgegevens

Partycentrum Bowling Valkenswaard verwerkt de hierna genoemde persoonsgegevens uitsluitend voor de hierna te noemen doeleinden:

- maken van reserveringen

- innen van declaraties

- voldoen aan onze juridische en wettelijke verplichtingen.

- marketing- en communicatie

- werving en selectie.

 

Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

Partycentrum Bowling Valkenswaard verwerkt de navolgende persoonsgegevens ten behoeve van de dienstverlening of die door betrokkene vanuit eigen initiatief zijn verstrekt:

Naam, adres, telefoonnummer en mailadres.

 

Voornoemde persoonsgegevens verwerkt Partycentrum Bowling Valkenswaard omdat deze door u als betrokkene op eigen initiatief zijn verstrekt of in het kader van de dienstverlening zijn verkregen. Partycentrum Bowling Valkenswaard maakt geen gebruik van persoonsgegevens die door derde partijen aan of via openbare bronnen worden verstrekt.

Partycentrum Bowling Valkenswaard verwerkt de hierboven genoemde persoonsgegevens uitsluitend op basis van de hierna te noemen gronden als bedoeld in artikel 6 van de AVG:

  • wettelijke verplichting

  • uitvoering van een overeenkomst

  • verkregen toestemming van betrokkene(n)

  • gerechtvaardigd belang

Delen van persoonsgegevens met derden

Partycentrum Bowling Valkenswaard deelt uw persoonsgegevens alleen met derde partijen voor zover noodzakelijk voor de dienstverlening met inachtneming van de hiervoor genoemde doeleinden.

Daarnaast kan Partycentrum Bowling Valkenswaard persoonsgegevens verstrekken aan een derde partij, zoals een toezichthouder of een andere met openbaar gezag beklede instantie, voor zover daartoe een wettelijke verplichting bestaat.

Met de derde partij die namens en in opdracht van Partycentrum Bowling Valkenswaard uw persoonsgegevens verwerkt, wordt een verwerkersovereenkomst gesloten waardoor die derde partij eveneens gehouden is tot naleving van de AVG. Door Partycentrum Bowling Valkenswaard ingeschakelde derde partijen, die als verwerkingsverantwoordelijke diensten aanbieden, zijn voor de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens zelf verantwoordelijk voor de naleving van de AVG. Hierbij valt te denken aan een accountant, notaris, ingeschakelde andere derde partij ten behoeve van een second opinion of deskundigenrapport.   

 

Beveiliging persoonsgegevens

Partycentrum Bowling Valkenswaard hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens en zorgt, rekening houdend met de stand van de techniek, voor passende technische en organisatorische maatregelen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen. In het geval Partycentrum Bowling Valkenswaard gebruik maakt van diensten van derde partijen, zoals een IT-leverancier, zal Partycentrum Bowling Valkenswaard in het kader van de bescherming van persoonsgegevens in een verwerkersovereenkomst afspraken vastleggen over afdoende beveiligingsmaatregelen.

 

Bewaartermijn persoonsgegevens

Partycentrum Bowling Valkenswaard bewaart persoonsgegevens die worden verwerkt niet langer dan noodzakelijk is voor de hiervoor genoemde doeleinden van de gegevensverwerking dan wel op grond van wet- en regelgeving is vereist.

 

Privacy rechten van betrokkenen

Een verzoek tot inzage, correctie, beperking, verzet, overdraagbaarheid van gegevens, verwijdering van uw persoonsgegevens of intrekking van eerder gegeven toestemming, kunt u sturen naar Partycentrum Bowling Valkenswaard. U ontvangt binnen vier weken na ontvangst van uw verzoek nader bericht van ons.

 

Er kunnen zich omstandigheden voordoen waarbij Partycentrum Bowling Valkenswaard aan uw verzoek als betrokkene geen of niet volledige uitvoering kan geven. Hierbij valt te denken aan de geheimhoudingsplicht van advocaten en wettelijke bewaartermijnen.

 

Ter verduidelijking wordt onder de rechten van betrokkene begrepen:

a. recht op informatie (ontvangst privacyverklaring)

b. recht op inzage (m.u.v. persoonlijke aantekeningen van verwerkingsverantwoordelijke)

c. recht op correctie, aanvulling, verwijdering of afscherming (alleen van feitelijke gegevens)

d. recht van verzet

e. recht op dataportabiliteit

f.  recht op vergetelheid

g. recht op beperking van de verwerking van persoonsgegevens

h. recht om eerder gegeven toestemming in te trekken.

 

Teneinde zeker te weten dat wij op basis van uw verzoek de betreffende persoonsgegevens aan de juiste persoon verstrekken, vragen wij u ter verificatie een kopie over te leggen van een geldig paspoort, rijbewijs of identiteitsbewijs met een afgeschermde pasfoto en BSN-nummer. Partycentrum Bowling Valkenswaard neemt alleen verzoeken in behandeling die betrekking hebben op uw eigen persoonsgegevens.

 

Gebruik social media

Partycentrum Bowling Valkenswaard respecteert de privacy van de bezoekers van haar website, Facebook en Twitter. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is met de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt.

 

Hyperlinks

Op de website van Partycentrum Bowling Valkenswaard, zijn knoppen (hyperlinks) opgenomen om webpagina’s van hun sponsoren te kunnen promoten. Partycentrum Bowling Valkenswaard houdt geen toezicht op en is niet verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens door en via zulke derde partijen. Het gebruik van die media is dus voor uw eigen risico. Voordat u van die diensten van derde partijen gebruik maakt, is het raadzaam eerst het privacy statement van die derden door te lezen.

 

Statistieken en cookies

Partycentrum Bowling Valkenswaard houdt gebruiksgegevens bij van de website (klikgedrag en bezoekgegevens) voor statistische doeleinden. In dit kader kan het IP-adres van uw computer, het tijdstip van opvraging en gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt, worden geregistreerd en gebruikt voor de statistische analyses van bezoek- en klikgedrag. De langs deze weg verzamelde persoonsgegevens zijn in beginsel anoniem of worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet door Partycentrum Bowling Valkenswaard verkocht aan derden. De website van Partycentrum Bowling Valkenswaard maakt geen gebruik van zogenaamde ‘cookies’.

 

Google Analytics

De website van Partycentrum Bowling Valkenswaard maakt gebruik van Google Analytics om, in hoofdlijnen, het gebruikersgedrag en algemene trends te volgen en rapportages te verkrijgen. Dit helpt om de werking van de website te verbeteren. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht of voor zover derde partijen de informatie namens Google verwerken. Door gebruik te maken van de website van Partycentrum Bowling Valkenswaard geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven. Partycentrum Bowling Valkenswaard heeft geen invloed op het plaatsen en gebruik van cookies door die derde partijen.

 

Contactformulier

Als u een contact- of aanmeldformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

 

Nieuwsbrief

Partycentrum Bowling Valkenswaard biedt een nieuwsbrief aan waarmee zij geïnteresseerden willen informeren over nieuws, hun diensten en aanverwante zaken. Uw e-mailadres wordt alleen met uw expliciete toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. Het abonneebestand van de nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt.

 

Aanpassing privacy statement

Partycentrum Bowling Valkenswaard heeft het recht de inhoud van dit privacy statement op ieder gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Aanpassingen van het privacy statement worden op onze website gepubliceerd. Raadpleeg daarom met regelmaat onze website(s).

 

Vragen & Contact 

Bij vragen of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens en dit privacy statement kunt u contact opnemen met Partycentrum Bowling Valkenswaard.

 

 

Deze privacyverklaring is op 20 mei 2018 vastgesteld. 

bottom of page